YOU SHOULD KNOW.

Kỹ thuật gia công đặc biệt của YSK, bạn cần biết!

TOPICS

FACE BOOK

YSK NEWS

Trưng bày tại Triển lãm High-Precision&Difficult Manufacturing Technology Show 2021
  • Ngày 1-3 tháng 12 năm 2021
  • Tổ chức tại Bigsight Tokyo